PHP – 冒泡排序

一、概述

冒泡排序,顾名思义就是整个过程就像冒泡一样往上升。

 
基本思想:

 对于给定的 n 个记录,从第一个记录开始依次对相邻的两个记录进行比较,当前面的记录大于后面的记录时,则交换两个记录的位置。

 进行一轮比较和换位后,n个记录中的最大记录将位于第 n 位。

 然后对前(n-1)个记录进行第二轮比较,重复该过程直到进行比较的记录只剩下一个时为止。

 
算法原理:

(1)从第一个元素开始,比较相邻的两个元素,如果前一个比后一个大,则交换这两个元素的位置。

(2)不论第一个元素和第二个元素是否交换了位置,我们都继续比较当前数组的第二个元素和第三个元素。

(3)继续比较当前数组的第三个元素和第四个元素

(4)直到比较到最后一个元素

(5)该轮结束,继续下一轮比较(重复第1步到第4步)

 

二、代码实现:

<?php
declare(strict_types = 1);

class TestCase
{
  /**
   * 冒泡排序
   *
   * @param array $array
   * @return array
   */
  public static function sortArray(array $array) : array
  {
    $arrayLen = count($array);
    // 控制排序轮次
    for ($i = 1; $i < $arrayLen; $i++) {
      // 控制某一轮的比较次数
      for ($k = 0; $k < $arrayLen - $i; $k++) {
        if ($array[$k] > $array[$k + 1]) {
          $tmp = $array[$k + 1];
          $array[$k + 1] = $array[$k];
          $array[$k] = $tmp;
        }
      }
    }
    return $array;
  }
}

// 需要排序数组
$arr = [20, 19, 15, 36, 22, 3, 77, 95, 64, 15, 24, 36];
// 执行排序
$arr = TestCase::sortArray($arr);
// 输出结果
foreach ($arr as $v) {
  echo $v . ' ';
}

 

显示结果:

3 15 15 19 20 22 24 36 36 64 77 95

 

三、改进版

 在传统冒泡排序的基础上,通过设置一个标志bool,用于记录每轮排序中最后一次交换的位置。由于bool之后的记录均已交换到位,因此下一轮排序时只要扫描到bool位置即可,不需要再对bool之后的循环排序。

<?php
declare(strict_types = 1);

class TestCase
{
  /**
   * 冒泡排序
   *
   * @param array $array
   * @return array
   */
  public static function sortArray(array $array) : array
  {
    $i = count($array) - 1;
    while ($i > 0) {
      $bool = 0;
      for ($k = 0; $k < $i; $k++) {
        if ($array[$k] > $array[$k + 1]) {
          $bool = $k;
          $tmp = $array[$k];
          $array[$k] = $array[$k + 1];
          $array[$k + 1] = $tmp;
        }
      }
      $i = $bool;
    }
    return $array;
  }
}

// 需要排序数组
$arr = [20, 19, 15, 36, 22, 3, 77, 95, 64, 15, 24, 36];
// 执行排序
$arr = TestCase::sortArray($arr);
// 输出结果
foreach ($arr as $v) {
  echo $v . ' ';
}

经测试,改进版比正统版循环次数少了一些,内存消耗相差不大,说明改进成功。